Mortality salience enhances racial in-group bias in empathic neural responses to others' suffering [2015]

PDF

Author/owner

Xiaoyang Li, Yi Liu, Siyang Luo, Bing Wu, Xinhuai Wu & Shihui Han

Date

June 2015

bias in emphatic neural responsemortality salienceRacial